Top.Mail.Ru

Мезонити

Мезонити PDO

 • Velancia

  Мезонити PDO MONO 31G 12 mm USP(7-0)/One Point

 • Velancia

  Мезонити PDO MONO 31G 30mm USP (7-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO MONO 30G 25mm USP (7-0)/с канюлей

 • Velancia

  Мезонити PDO MONO 29G 25mm USP(6-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO MONO 29G 40mm USP (6-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO MONO 29G 50mm USP (6-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO MONO 27G 40mm USP (5-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO MONO 27G 50mm USP(5-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO MONO 27G 60mm (5-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO MONO 26G 50mm USP(5-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO MONO 26G 60mm USP(5-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO MONO 26G 90mm USP (5-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO SCREW 29G 40mm USP(6-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO SCREW 27G 40mm USP(5-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO SCREW 27G 50mm USP (5-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO SCREW 26G 60mm USP (5-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO TWIN 27G 40mm USP (7-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO TWIN 27G 50mm USP (7-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO TWIN SCREW 27G 50mm USP(7-0*2)

 • Velancia

  Мезонити PDO TWIN SCREW 26G 60mm USP (7-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO TWIN SCREW 25G 90mm USP (6-0)

 • Velancia

  Мезонити PDO DOUBLE SCREW 25G 60mm USP(6-0*2)

Нити PLLA

 • Velancia

  Мезонити PLLA MONO 31G 12mm USP (7-0)/One Point

 • Velancia

  Мезонити PLLA MONO 29G 40mm USP(6-0)

 • Velancia

  Мезонити PLLA MONO 27G 50mm USP(5-0)

 • Velancia

  Мезонити PLLA MONO 26G 60mm USP(5-0)

 • Velancia

  Мезонити PLLA MONO 29G 25mm USP(6-0)

 • Velancia

  Мезонити PLLA SCREW 29G 40mm USP(6-0)

 • Velancia

  Мезонити PLLA SCREW 27G 50mm USP(5-0)

 • Velancia

  Мезонити PLLA SCREW 26G 60mm USP(5-0)

Мезонити PCL

 • Velancia

  Мезонити PСL MONO 29G 30mm USP(6-0)

 • Velancia

  Мезонити PСL MONO 29G 40mm USP(6-0)

 • Velancia

  Мезонити PСL MONO 29G 50mm USP(6-0)

 • Velancia

  Мезонити PСL MONO 27G 40mm USP(5-0)

 • Velancia

  Мезонити PСL MONO 27G 50mmUSP(5-0)

 • Velancia

  Мезонити PСL MONO 26G 60mm USP(5-0)

 • Velancia

  Мезонити PCL Screw 27G 50mm USP (6-0)

 • Velancia

  Мезонити PCL Screw 29G 40mm USP (6-0)

Мезонити COG

 • Velancia

  Мезонити COG 360° 4D L-cannula 19G 100mm PDO USP(1-0) 150mm

 • Velancia

  Мезонити COG 360° 4D L-cannula 21G 100mm PDO USP(3-0) 150mm

 • Velancia

  Мезонити COG 360° 4D W-cannula 19G 60mm PDO USP(1-0) 80mm

 • Velancia

  Мезонити COG 360° 4D W-cannula 21G 60mm PDO USP(3-0) 80mm

 • Velancia

  Мезонити COG MULTI- DIRECT IONAL W-cannula 15G 107 PDO USP(1-0) 150mm

 • Velancia

  Мезонити COG PDO MOLDING W-cannula 19G 100mm PDO USP(1) 160mm

 • Velancia

  Мезонити COG PDO MOLDING W-cannula 18G 100mm PDO USP(1) 95mm

 • Velancia

  Мезонити COG MESH BROOM U-cannula 23G 60mm PCL USP(6-0) 80mm

 • Velancia

  Мезонити COG ELLIPSE WAVE W-cannula 18G 100mm PCL USP(1) 165mm

 • Velancia

  Мезонити COG ELLIPSE SHARK W-cannula 18G 100mm PCL USP(1) 165mm

 • Velancia

  Мезонити GOG PCL ELLIPSE COG WHALE W-cannula 18G USP(3) 165mm

 • Velancia

  Мезонити COG PLACL PRESS W-cannula 21G 60 PLA CL USP(2-0) 150mm

 • Velancia

  Мезонити COG PLACL PRESS W-cannula 21G 90 PLA CL USP(2-0) 150mm

 • Velancia

  Мезонити COG PLACL MOLDING W-cannula 19G 100mm PLA CL USP (1) 170mm

 • Velancia

  Мезонити COG PLACL MOLDING W-cannula 18G 100mm PLACL USP (1) 170mm